Вітання проректора з наукової роботи

Вітання проректора з наукової роботи, академіка НАН України, доктора технiчних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державних премiй СРСР, УРСР та України в галузi науки i технiки, професора Ільченка Михайла Юхимовича.

 

Шановні аспіранти університету 2017 року зарахування!

Щиро вітаю Вас зі вступом до аспірантури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Київський політехнічний інститут було засновано в 1898 році у складі 4-х відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного та хімічного. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л. Кирпичов, а першим головою Державної екзаменаційної комісії в 1903 р. – Д.І. Менделєєв. Засновники КПІ втілили кращі традиції відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової, фундаментальної підготовки з фізики, математики, хімії та інших дисциплін і отримання професійно-практичних навичок на виробництві та в наукових установах. Ці принципи КПІ несе протягом всієї історії.

Серед вихованців КПІ ім. Ігоря Сікорського – всесвітньо відомі конструктор літаків і вертольотів Ігор Сікорський, творець турбореактивних двигунів Архип Люлька, конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки Сергій Корольов і Володимир Челомей, металург Іван Бардін, конструктор авіадвигунів Олександр Мікулін.

З часом на базі КПІ було створено 12 ВНЗ у багатьох регіонах України, 9 з яких сьогодні мають статус національних: Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет технології та дизайну, Національний авіаційний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет харчових технологій, Одеська національна морська академія, Вінницький національний технологічний університет, Житомирський, Черкаський, Чернігівський державні технологічні університети, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Сьогодні КПІ ім. Ігоря Сікорського – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один із провідних університетів Європи та світу. В ньому навчаються понад 22 тисячі студентів і аспірантів, у т.ч. іноземних. До його складу входять 29 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 19 факультетів), 5 навчально-наукових центрів, 5 науково-дослідних інститутів, 16 інших науково-дослідних структур (технічні, дослідні, випробувальні, аналітичні, сертифікаційні центри) і 3 конструкторських бюро, а також інноваційне середовище: Науковий парк “Київська політехніка”, Технопарк “Київська політехніка”, 2 молодіжних бізнес-інкубатори

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи освіти, кредитно-модульної технології організації навчального процесу, створення додатків до дипломів європейського зразка і вирішення інших питань у рамках Болонського процесу.

На базі КПІ ім. Ігоря Сікорського створено Український інститут інформаційних технологій в освіті, Центрально-східно-європейський віртуальний університет, який розширив можливості громадян багатьох країн отримати високоякісну вищу освіту, не залишаючи свого місця проживання.

Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, КПІ ім. Ігоря Сікорського став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка є основою приєднання до Європейської освітньої мережі GEANT. КПІ ім. Ігоря Сікорського є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп’ютерних обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій.

Одним із перших університетів України КПІ у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали Велику хартію університетів (Magna Charta Universitatum).

Наукові розробки нашого університету щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки.

На сьогодні головною метою діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України за низкою пріоритетних напрямів.

В університеті навчаються близько 500 аспірантів, 28 докторантів. Підготовка в аспірантурі відбувається під керівництвом більш як 400 наукових керівників.

Минулого року співробітниками університету та випускниками аспірантури і докторантури захищено 9 докторських і 133 кандидатські дисертації.

У 2017 році до аспірантури університету за державним фінансуванням зараховано 150 осіб, з них 144 – на очну (денну) форму та 6 – на очну (вечірню) форму підготовки.

Ваша підготовка в аспірантурі відбуватиметься відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”.

Серед особливо суттєвих змін щодо підготовки докторів філософії коротко можна виділити такі.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в аспірантурі вищого навчального закладу (наукової установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30–60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю).

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою факультету/інституту протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником та затверджується вченою радою протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Щиро бажаю Вам успіхів у навчанні, наукових дослідженнях, творчого натхнення і завершення підготовки в аспірантурі захистом дисертації.