Вітання проректора з наукової роботи

Вітання проректора з наукової роботи, академіка НАН України, доктора технiчних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державних премiй СРСР, УРСР та України в галузi науки i технiки, професора Ільченка Михайла Юхимовича.

 

Шановні аспіранти університету 2018 року зарахування!

Щиро вітаю Вас із вступом до аспірантури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

2018 рік в історії нашого університету відзначився значною подією, святкуванням 120-річної річниці від дня заснування. На ювілейній сесії науково-педагогічних працівників ректор  КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський окреслив шлях становлення нашого університету, етапи його еволюції – від заснування до нинішніх часу.    Київський політехнічний інститут був заснований на базі перших науково-педагогічних шкіл, які очолювали Віктор Кирпичов, Дмитро Менделєєв, Микола Жуковський, Климент Тимірязєв, Євген  Патон та інші науковці світового рівня. Засновники КПІ втілили кращі традиції відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової, фундаментальної підготовки з фізики, математики, хімії та інших дисциплін та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи КПІ ім. Ігоря Сікорського несе протягом всієї історії.

Серед вихованців КПІ ім. Ігоря Сікорського – всесвітньовідомі конструктор літаків і вертольотів Ігор Сікорський, творець турбореактивних двигунів Архип Люлька, конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки Сергій Корольов та Володимир Челомей, металург Іван Бардін, конструктор авіадвігунів Олександр Мікулін.

З часом на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського було створено 12 ВНЗ у багатьох регіонах України, 9 з яких сьогодні мають статус національних: Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет технології та дизайну, Національний авіаційний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет харчових технологій, Одеська національна морська академія, Вінницький національний технологічний університет, Житомирський, Черкаський, Чернігівський державні технологічні університети, Дніпропетровський  національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Сьогодні КПІ ім. Ігоря Сікорського – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. В ньому навчається понад 22 тисячі студентів і аспірантів, у т.ч. іноземних. До його складу входять 29 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 19 факультетів), 5 навчально-наукових центрів, 5 науково-дослідних інститутів, 16 інших науково-дослідних структур (технічні, дослідні, випробувальні, аналітичні, сертифікаційні центри)  і 3 конструкторських бюро).

На базі КПІ ім. Ігоря Сікорського створено перший в Україні Державний політехнічний музей, Науковий парк «Київська політехніка», розгалужена на 10 регіонів України інноваційна екосистема «Sikorsky Chellenge», видавничо-поліграфічний комплекс «Політехніка», 35 міжнародних центрів та міжнародних організацій, що діють у структурі університету і здійснюють практичну інтеграцію КПІ ім. Ігоря Сікорського у світовий і європейський науковий і освітній простір.

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи освіти, кредитно-модульної технології організації навчального процесу, створення додатків до дипломів європейського зразка і вирішення інших питань у рамках Болонського процесу.

Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, КПІ ім. Ігоря Сікорського став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка є основою до приєднання до Європейської освітньої мережі GEANT. КПІ ім. Ігоря Сікорського є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп’ютерних обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій.

Одним з перших університетів України КПІ ім. Ігоря Сікорського у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали “Велику Хартію Університетів” Європи (“Magna Charta Universitatum”).

Наукові розробки КПІ ім. Ігоря Сікорського щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки.

На сьогодні головною метою діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.

В університеті навчаються близько 500 аспірантів. Підготовка в аспірантурі відбувається під керівництвом більш як 400 наукових керівників.

Минулого року співробітниками університету та випускниками аспірантури і докторантури захищено 10 докторських та 89 кандидатських дисертацій.

У 2018 році до аспірантури університету за рахунок державного фінансування  зараховано 167 осіб, з них 146 осіб – на очну (денну) форму та 21 особа – на очну (вечірню) форму підготовки.

Ваша підготовка в аспірантурі відбуватиметься у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”.

Серед особливо суттєвих змін щодо підготовки докторів філософії коротко можна виділити такі:

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в аспірантурі вищого навчального закладу (наукової установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю).

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою факультету/інституту протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Щиро бажаю Вам успіхів у навчанні, наукових дослідженнях, творчого натхнення і завершення підготовки в аспірантурі захистом дисертації.