Спеціальності з підготовки в докторантурі

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у 2024 році

Шифр

Назва  спеціальності

01

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

01.01.01

Математичний аналіз

01.01.02

Диференціальні рівняння

01.01.05

Теорія ймовірностей і математична статистика

01.02.01

Теоретична механіка

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

01.02.05

Механіка рідини, газу та плазми

01.04.02

Теоретична фізика

01.04.07

Фізика твердого тіла

01.05.01

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

01.05.04

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

 

 

02

ХІМІЧНІ НАУКИ

02.00.03

Органічна хімія

02.00.04

Фізична хімія

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ  НАУКИ

03.00.20

Біотехнологія (біологічні науки)

 

 

05

ТЕХНІЧНІ  НАУКИ

05.01.01

Прикладна геометрія, інженерна графіка

05.01.02

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

05.02.08

Технологія машинобудування

05.02.09

Динаміка та міцність машин

05.03.01

Процеси  механічної обробки, верстати та інструменти

05.03.05

Процеси та машини обробки тиском

05.03.06

Зварювання та споріднені  процеси і технології

05.03.07

Процеси  фізико-технічної обробки

05.05.01

Машини і процеси поліграфічного виробництва

05.05.06

Гірничі машини

05.05.13

Машини та апарати хімічних виробництв

05.09.01

Електричні машини і апарати

05.09.03

Електротехнічні комплекси та системи

05.09.05

Теоретична електротехніка

05.09.08

Прикладна акустика та звукотехніка

05.09.12

Напівпровідникові перетворювачі електроенергії

05.09.13

Техніка сильних електричних  та магнітних  полів

05.11.01

Прилади та методи вимірювання механічних величин

05.11.03

Гіроскопи та навігаційні системи

05.11.05

Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

05.11.07

Оптичні прилади та системи

05.11.13

Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи

05.12.02

Телекомунікаційні системи та мережі

05.12.07

Антени та пристрої мікрохвильової техніки

05.12.13

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

05.12.17

Радіотехнічні та телевізійні системи

05.13.03

Системи та процеси керування

05.13.05

Комп’ютерні  системи  та компоненти

05.13.06

Інформаційні  технології

05.13.07

Автоматизація  процесів  керування

05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт

05.13.21

Системи захисту інформації

05.14.01

Енергетичні системи та комплекси

05.14.02

Електричні станції, мережі і системи

05.14.06

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

05.14.08

Перетворювання відновлюваних видів енергії

05.14.14

Теплові та ядерні енергоустановки

05.15.09

Геотехнічна і гірнича механіка

05.16.01

Металознавство та термічна обробка металів

05.16.04

Ливарне виробництво

05.16.06

Порошкова металургія та композиційні матеріали

05.17.01

Технологія неорганічних речовин

05.17.03

Технічна електрохімія

05.17.06

Технологія полімерних та композиційних матеріалів

05.17.08

Процеси та обладнання хімічної технології

05.17.11

Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

05.17.14

Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

05.17.21

Технологія водоочищення

05.26.01

Охорона праці

05.27.01

Твердотільна електроніка

05.27.02

Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

 

 

07

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

07.00.01

Історія України

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

08.00.02

Світове господарство  і міжнародні економічні відносини

08.00.03

Економіка та управління національним господарством

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.05

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 

 

09

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

09.00.02

Діалектика і методологія пізнання

09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії

 

 

10

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

10.02.04

Германські мови

 

 

13

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

13.00.02

Теорія та методика навчання (германські і романські мови)

 

 

21

НАЦІОНАЛЬНА  БЕЗПЕКА

21.05.01

Інформаційна  безпека  держави

21.06.01

Екологічна безпека (технічні науки)