Освітньо-наукові програми

Код і назва спеціальності Назва освітньої програми / Переклад англійською мовою Факультет/

інститут

Структурний підрозділ
032 Історія та археологія Історія / History ФСП Кафедра історії
033 Філософія Філософія / Philosophy ФСП Кафедра філософії
035 Філологія Філологія / Philology ФЛ Кафедра теорії,практики та перекладу англійської мови
Філологія / Philology ФЛ Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Філологія / Philology ФЛ Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
051 Економіка Економіка / Economics ФММ Кафедра економіки і підприємництва
ФММ Кафедра економічної кібернетики
ФММ Кафедра міжнародної економіки
053 Психологія Психологія / Psychology ФСП Кафедра психології і педагогіки
054 Соціологія Соціологія / Sociology ФСП Кафедра соціології
061 Журналістика Соціальні комунікації, журналістика / Social Communications, Journalism НН ВПІ Кафедра видавничої справи та редагування
073 Менеджмент Менеджмент / Management ФММ Кафедра менеджменту підприємств
075 Маркетинг Маркетинг / Marketing ФММ Кафедра промислового маркетингу
081 Право Право / Law ФСП Кафедра інтелектуальної власності та приватного права
ФСП Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
091 Біологія та біохімія Прикладна біологія / Applied Biology ФБМІ Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
ФБТ Кафедра промислової біотехнології та біофармації
ФБТ Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
101 Екологія Екологія / Ecology ІХФ Кафедра екології та технології рослинних полімерів
104 Фізика та астрономія Фізика / Physics ФМФ Кафедра загальної фізики
ФМФ Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика / Applied Physics НН ФТІ Кафедра прикладної фізики
111 Математика Математика / Mathematics ФМФ Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
113 Прикладна математика Прикладна математика / Applied Mathematics ФПМ Кафедра прикладної математики
НН ФТІ Кафедра математичних методів захисту інформації
НН ФТІ Кафедра математичного моделювання та аналізу даних
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення / Software Engineering ФПМ Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ Кафедра інформатики та програмної інженерії
ФІОТ Кафедра обчислювальної техніки
НН ІАТЕ Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки / Computer Science НН ІАТЕ Кафедра цифрових технологій в енергетиці
НН ІПСА Кафедра штучного інтелекту
НН ІПСА Кафедра системного проектування
ФМФ Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
ФБМІ Кафедра біомедичної кібернетики
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія / Computer Engineering ФІОТ Кафедра обчислювальної техніки
ФПМ Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
124 Системний аналіз Системний аналіз / System Analysis НН ІПСА Кафедра математичних методів системного аналізу
125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека / Cyber Security НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології / Information Systems and Technologies ФІОТ Кафедра інформаційних систем та технологій
131 Прикладна механіка Прикладна механіка / Applied Mechanics НН ММІ Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
НН ММІ Кафедра конструювання машин
НН ММІ Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
ІХФ Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
НН ІМЗ Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
НН ММІ Кафедра технології виробництва літальних апаратів
НН ММІ Кафедра технології машинобудування
НН ІМЗ Кафедра зварювального виробництва
ФМФ Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
132 Матеріалознавство Матеріалознавство / Materials Science НН ІМЗ Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
НН ІМЗ Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування / Industrial Machinery Engineering НН ВПІ Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
ІХФ Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
ІХФ Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
ФБТ Кафедра біотехніки та інженерії
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка / Aviation and Aerospace Technologies НН ІАТ Кафедра авіа- та ракетобудування
НН ІАТ Кафедра космічної інженерії
136 Металургія Металургія / Metallurgy НН ІМЗ Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
НН ІМЗ Кафедра ливарного виробництва
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Electric Power Engineering, Electrotechnics and Electromechanics ФЕА Кафедра автоматизації енергосистем
ФЕА Кафедра електромеханіки
ФЕА Кафедра електричних мереж та систем
ФЕА Кафедра відновлюваних джерел енергії
ФЕА Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
НН ІЕЕ Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
ФЕА Кафедра теоретичної електротехніки
НН ІЕЕ Кафедра електропостачання
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування / Power Machinery НН ІАТЕ Кафедра атомної енергетики
143 Атомна енергетика Атомна енергетика / Nuclear Power Engineering НН ІАТЕ Кафедра атомної енергетики
144 Теплоенергетика Теплоенергетика / Thermal Power Engineering НН ІАТЕ Кафедра атомної енергетики
НН ІАТЕ Кафедра теплової та альтернативної енергетики
174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Automation and Computer Integrated Technologies ІХФ Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
НН ІАТЕ Кафедра автоматизації енергетичних процесів
ПБФ Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
ПБФ Кафедра виробництва приладів
ПБФ Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
175  Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Metrology and Information-Measuring Technology ПБФ Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
ПБФ Кафедра виробництва приладів
ПБФ Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
ПБФ Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
176 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка / Micro- and Nanosystem Engineering ФЕЛ Кафедра електронної інженерії ФЕЛ
ФЕЛ Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія / Chemical Technologies and Engineering ХТФ Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
ХТФ Кафедра технології електрохімічних виробництв
ІХФ Кафедра екології та технології рослинних полімерів
ХТФ Кафедра фізичної хімії ХТФ
ХТФ Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
ХТФ Кафедра хімічної технології кераміки та скла
ХТФ Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології / Biotechnologies ФБТ Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
ФБТ Кафедра промислової біотехнології та біофармації
ФБТ Кафедра біотехніки та інженерії
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія / Biomedical Engineering ФБМІ Кафедра біомедичної інженерії
ФБМІ Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
171 Електроніка Електроніка / Electronics ФЕЛ Кафедра електронних пристроїв та систем
ФЕЛ Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка / Telecommunications and Radio Engineering НН ІТС Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
НН ІТС Кафедра телекомунікацій
РТФ Кафедра прикладної радіоелектроніки
РТФ Кафедра радіоінженерії
ФЕЛ Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
РТФ Кафедра радіотехнічних систем
173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами / Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering НН ІАТ Кафедра систем керування літальними апаратами
184 Гірництво Геоінженерія / Geoengineering НН ІЕЕ Кафедра геоінженерії
186 Видавництво та поліграфія Видавництво та поліграфія / Publishing and Printing НН ВПІ Кафедра технології поліграфічного виробництва
НН ВПІ Кафедра репрографії
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія / Physical Therapy, Ergotherapy ФБМІ Кафедра біобезпеки і здоров’я людини
231 Соціальна робота Соціальна робота / Social Work ФСП Кафедра філософії
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування / Public Administration and Governance ФСП Кафедра теорії та практики управління