Освітні програми

Перелік освітніх програм підготовки докторів філософії

Спеціальність Назва освітньої програми Кафедри, що проводять підготовку за програмою
032 Історія та археологія Історія Кафедра історії ФСП
033 Філософія Філософія Кафедра філософії ФСП
035 Філологія Філологія Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ

051 Економіка Економіка Кафедра економіки і підприємництва ФММ

Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ

Кафедра міжнародної економіки ФММ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки ФММ

053 Психологія Психологія Кафедра психології і педагогіки ФСП
054 Соціологія Соціологія Кафедра соціології ФСП
061 Журналістика Соціальні комунікації, журналістика Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ
073 Менеджмент Менеджмент Кафедра менеджменту ФММ

Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ

075 Маркетинг Маркетинг Кафедра промислового маркетингу ФММ
081 Право Право Кафедра публічного права ФСП

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП

Кафедра господарського та адміністративного права ФСП

091 Біологія Прикладна біологія Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ

Кафедра промислової біотехнології ФБТ

Кафедра біоінформатики ФБТ

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ

101 Екологія Екологія Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
104 Фізика та астрономія

 

Фізика Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ

Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ

105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика Кафедра прикладної фізики ФТІ

Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ

111 Математика Математика Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ

Кафедра математичної фізики ФМФ

113 Прикладна математика Прикладна математика Кафедра прикладної математики ФПМ

Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ

Кафедра інформаційної безпеки ФТІ

121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ

Кафедра автоматики та управління в технічних системах ФІОТ

Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ

Кафедра технічної кібернетики ФІОТ

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ

Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА

Кафедра системного проектування ІПСА

Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ

124 Системний аналіз Системний аналіз Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА
125 Кібербезпека Кібербезпека Кафедра інформаційної безпеки ФТІ

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ

126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Кафедра автоматики та управління в технічних системах ФІОТ

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ

Кафедра технічної кібернетики ФІОТ

131 Прикладна механіка Прикладна механіка Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ

Кафедра технології машинобудування ММІ

Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ

Кафедра конструювання машин ММІ

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ

(з 30.06.20 р. кафедра буде у складі ІМЗ /Інститут матеріалознавства і зварювання ім.Є.О.Патона/)

Кафедра електрозварювальних установок ЗФ

Кафедра інженерії поверхні ЗФ

Кафедра зварювального виробництва ЗФ

(з 30.06.20 р. зазначені кафедри ЗФ будуть у складі ІМЗ /Інститут матеріалознавства і зварювання ім.Є.О.Патона/)

132 Матеріалознавство Матеріалознавство Кафедра фізики металів ІФФ

Кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ

Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ (з 30.06.20 р. зазначені кафедри будуть у складі ІМЗ /Інститут матеріалознавства і зварювання ім.Є.О.Патона/)

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ

Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ
136 Металургія Металургія Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІФФ
(з 30.06.20 р. зазначені кафедри ІФФ будуть у складі ІМЗ /Інститут матеріалознавства і зварювання ім.Є.О.Патона/)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА

Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА

Кафедра електричних мереж та систем ФЕА

Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА

Кафедра електромеханіки ФЕА

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА

Кафедра електропостачання ІЕЕ

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ

Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ

142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ
143 Атомна енергетика Атомна енергетика Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ
144 Теплоенергетика Теплоенергетика Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ

Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ

Кафедра виробництва приладів ПБФ

Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ

Кафедра приладобудування ПБФ

Кафедра приладів  і систем неруйнівного контролю ПБФ

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка Кафедра електронної інженерії ФЕЛ

Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ

161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ

Кафедра фізичної хімії ХТФ

Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ

Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ

Кафедра промислової біотехнології ФБТ

Кафедра біоінформатики ФБТ

163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ

171 Електроніка Електроніка Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ

172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Кафедра телекомунікаційних систем ІТС

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС

Кафедра телекомунікацій ІТС

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ

Кафедра теоретичних основ радіотехінки РТФ

Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури РТФ

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ

 

173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ
184 Гірництво Геоінженерія Кафедра геоінженерії ІЕЕ
186 Видавництво та поліграфія Видавництво та поліграфія Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ

Кафедра репрографії ВПІ

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Кафедра біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Кафедра теорії та практики управління ФСП