Порядок підготовки в аспірантурі

Шановні аспіранти 2020 року зарахування!

Щиро вітаємо Вас із вступом до аспірантури університету, бажаємо успіхів в навчанні, дослідницькій роботі та особистому житті!

 

 1. Термін підготовки в аспірантурі:
 • за очною (денною) формою навчання – з 01.10.2020 року по 30.09.2024 року
 • за очною (вечірньою) формою навчання – з 01.10.2020 року по 30.09.2024 року
 • за заочною формою навчання – з 01.10.2020 року по 30.09.2024 року

 

Ваша підготовка в аспірантурі відбуватиметься у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181)

 

 1. Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи аспіранта:

 

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, який складається з двох складових:

 • Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

 

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою підготовки в аспірантурі університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

 

 • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях, оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до 30.09.2024 року.

Індивідуальний план наукової роботи, який погоджується з науковим керівником та затверджується Вченою радою факультету/інституту протягом 2х місяців з дня зарахування, але не пізніше 30.11.2020 року.

 

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та /або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити  дисертацію.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником.

 

Індивідуальний план роботи аспіранта, звітування.

 

Аспіранти працюють за індивідуальним планом роботи. Індивідуальний план роботи аспіранта (ІПРА) оформлюється у 3-х примірниках:

1 та 2- робочі, 3- контрольний (на цьому примірнику плану стоїть печатка у верхньому правому кутку). Всі три примірника заповнюються однаково.

Після заповнення планів:

 • за 1 робочим примірником Ви працюєте,
 • 2 примірник зберігається на кафедрі;

КОНТРОЛЬНИЙ– зберігається у відділі аспірантури та докторантури (ВАД).

Термін повернення контрольного примірника ІПРА до відділу аспірантури та докторантури – до 30.11. 2020 року.

      Як заповнюється план?

 • на титульній сторінці заповнюєте всі позиції ручкою.
 • стор.2. Обґрунтування теми дисертації (3-4 речення щодо вибору теми: в чому її актуальність, новизна) та назва теми дисертації, яка затверджується Вченою радою факультету/ інституту.

Звертаємо Вашу увагу, що засідання Вчених рад факультетів/інститутів відбуваються один раз на місяць.

 • на сторінці 3 заповнюєте навчальний план підготовки на 1 рік. Перелік дисциплін освітньої складової Вашої підготовки внесений до робочого навчального плану, з яким можна ознайомитись на факультеті/інституті.
 • 4 сторінка – заповнюється на 2 році підготовки.

Звертаємо Вашу увагу: у вищезгаданому Переліку дисциплін є дисципліни вільного вибору (т.з. вибіркові). Найближчим часом відділом аспірантури та докторантури буде організовано опитування для кожного аспіранта 1 та 2 курсу щодо вибору дисциплін вільного вибору. Про це буде розміщено оголошення на сайті відділу аспірантури та докторантури та в Телеграм-каналі відділу.

 • сторінка 5: Індивідуальний план наукової роботи на 4 роки складається за погодженням з науковим керівником та затверджується на засіданні Вченої ради факультету/інституту. У верхній частині поряд з підписом голови Вченої ради ставиться печатка факультету/інституту.

При формуванні Вашого плану наукової роботи необхідно з початку 1 курсу враховувати всі вимоги відповідно до Порядку проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктор філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, з яким можна ознайомитись за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1136.

Відповідно чинного законодавства підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

 • сторінка 6: Індивідуальний план наукової роботи на перший навчальний 2020/2021 рік складається за погодженням з науковим керівником.

 

Звітування аспірантів

аспірант звітує про свою роботу двічі на рік:

– з 01.02 по 28.02 доповідає про хід виконання індивідуального плану на засіданні кафедри;

– восени (з 01.09 по 30.09) – звітує про виконання індивідуального плану роботи на засіданні кафедри (вченої ради факультету/інституту) .

Таким чином, у лютому та у вересні щорічно КОНТРОЛЬНИЙ примірник ІПРА передається відділом аспірантури та докторантури на кафедру (факультет/інститут), аспірант звітує, заповнює відмітки про виконання запланованої наукової роботи та повертає до відділу аспірантури план відповідно до 01 березня та до 30 вересня.

Особи, що не звітували вчасно про виконання індивідуального плану роботи аспіранта, рішенням Вченої ради факультету/інституту відраховуються за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин.

 

Стипендія

 

Розмір академічної стипендії аспіранта – 5588 грн. на місяць та призначається з 01 жовтня 2020 року.

У відповідності до чинного законодавства аспірант денної форми навчання має право на працевлаштування у позанавчальний час (але не більше ніж на 0,5 ставки).

Для призначення стипендії до відділу аспірантури та докторантури подаються ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку (можна надіслати електронною поштою) та трудова книжка для внесення запису про зарахування до аспірантури на денну форму навчання.

Після внесення запису про зарахування до аспірантури трудова книжка повертається до відділу кадрів за Вашим місцем роботи.

Аспірантам 2020 року зарахування, які працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського, прохання повідомити про це відділ аспірантури та докторантури і трудову подавати не треба. Відділ аспірантури та докторантури внесе запис у Вашу трудову книжку про зарахування до аспірантури на денну форму навчання.

Звільнятись не обов’язково!

Аспіранти, які не працювали до вступу до аспірантури, подають тільки ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку та пишуть  заяву    за зразком ВАД.

Університет працює по стипендіальному проекту з банками «Приват» (корпус № 1, ліве крило), «Альфа» (пр-т Перемоги, 20), «Креді Агріколь» (пр-т Перемоги, 29), «Ощадбанк» (вул. Янгеля, 4), «Укргазбанк» (вул. Борщагівська,119).

Стипендія нараховується після 20 числа щомісяця на Ваш рахунок в одному з вищезазначених банків.

Бухгалтер аспірантури, Наталія Іванівна, працює у кім.207/4 – 1 корпусу, телефон 204-90-62. Після відкриття рахунку в одному з вищезазначених банків аспірантам денної бюджетної форми навчання необхідно підійти до Наталії Іванівни і написати заяву на перерахування стипендії. Подати бухгалтеру всі необхідні документи для нарахування стипендії можна в дистанційному режимі: зразок заяви,  детальна інформація, електронна адреса бухгалтера.

 

Аспірантам заочної форми підготовки для виконання освітньо-наукової програми та навчального плану будуть проводитись 1 установча та 2 лекційно-залікові сесії загальним терміном 30 календарних днів на рік. Виклик на сесію можна отримати напередодні у відділі аспірантури та докторантури..

Аспірантам заочної форми підготовки за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати.

 

Канікули у аспірантів всіх форм підготовки – щороку, з 1 липня по 31серпня.

 

Відрахування з аспірантури

 

Аспіранти, які пропустили заняття, повинні надати до ВАД документи, що підтверджують їх відсутність з поважних причин.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою факультету/інституту рішення про відрахування аспіранта.

Підставою для відрахування з аспірантури за власним бажанням є заява аспіранта, узгоджена з науковим керівником, зав. кафедри та  директором інституту/деканом факультету.

 

 1. Різне

 

Для оформлення перепустки, яка є посвідчення аспіранта, необхідно звернутись в бюро перепусток (приміщення Приват банку у корп.№1). При собі мати документ, що засвідчує особу.

 

Листи для відвідування аспірантами бібліотек міста, України готує відділ аспірантури та докторантури після Вашого замовлення у будь-який спосіб.

 

Аспірантам денної форми, що мають дітей віком до 14 років подати до ВАДу ксерокопії свідоцтв про народження дитини для отримання через профспілку новорічних подарунків.

 

Оголошення про наукові заходи читайте протягом року на сайті www.kpi.ua в розділі «Новини».

 

Інформація про можливу Вашу участь у міжнародних програмах і проектах читайте на сайті www.ipd.kpi.ua.

 

З усіх профспілкових питань звертатися на сайт www.studprofkom.kpi.ua профспілкового комітету або за тел. 204-83-86, 067-5075286.

 

Інформація військово-мобілізаційного відділу:

 

Громадянам чоловічої статі, які зараховані до аспірантури, необхідно подати до військово-мобілізаційного відділу (корп.31 кім.1-01, т.204-95-69) відповідні документи з метою надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовникам та бронювання під час мобілізації та у воєнний час військовозобов’язаних.

При собі мати паспорт, код, диплом про вищу освіту, військовий документ та його копію, фотокартку 3Х4.

 

З МЕТОЇ ЕФЕКТИВНОЇ І ПЛІДНОЇ НАШОЇ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ РОБОТИ ВСІХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ.

ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ:

З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ з 9.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00

тел. (044) 204-93-49

Прохання звертатися