Вступ до аспірантури у 2020 році

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії.

 

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі- Додаток) у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року №1285 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

 

I.Загальні положення.

 

1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі- Університет) за (очною) денною, (очною) вечірньою або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Університеті).

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:

–  за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти чи наукових установах (регіональне замовлення);

 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначено Вченою радою Університету з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії університету, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

 • на підставі міжнародних договорів, укладених між закладами вищої освіти (науковими установами) України та закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах договору).

1.6. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності закладу вищої освіти та джерел фінансування навчання.

1.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.8. Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Університет зобов’язаний отримати відповідну ліцензію.

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України на впровадження освітньої діяльності та затверджені Вченою радою Університету Правила прийому до аспірантури Університету.

Правила прийому до закладу вищої освіти (наукової установи) діють протягом відповідного календарного року.

 

II.Організація та проведення вступних випробувань.

 

2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно цього Додатку.

2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або спеціаліста. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє документи:

–  заява вступника;

– копію та оригінал документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію та оригінал військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 • копію та оригінал диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та копію додатка до нього;
 • анкету;
 • копію трудової книжки, у разі її наявності, завіреної за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (при наявності);
 • дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівника на дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
 • ксерокопії 2-3 публікацій з відгуком наукового керівника;

–  у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів 20 травня 2020р.
Закінчення прийому заяв та документів 1 липня  2020р.
Строки проведення вступних випробувань 28.08.2020р.-09.09.2020р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 10.09.2020р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 14.09.2020р.
Список вступників, зарахованих до аспірантури на місця державного замовлення Не пізніше 15 вересня 2020 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 15.09.2020р.

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути продовжені.

Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник надає до відділу аспірантури наступні документи:

 • оригінал диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додатка до нього;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) завірену військово-мобілізаційним відділом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
  французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
  рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
  рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
  визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
  результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:

ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення*

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 20 (кожна стаття)
диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад перше місце- 20

друге місце- 15

третє місце-10

патент або авторське свідоцтво 15

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

* 1. Враховуються лише друковані праці.
   2. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
   3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Рейтинговий список вступників за категоріями формується в наступній послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;

– вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету;

– за рейтинговим балом вступника від більшого до меншого.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

2.5. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які призначаються наказом по Університету.

2.6. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

2.7. За результатами проведення вступних випробувань відділ аспірантури та докторантури за погодженням з відбірковими комісіями факультетів готує проект відповідного рішення приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, який оприлюднюється в установленому порядку.

2.8. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

2.9. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури  і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює його Вчена рада (далі — Вчена рада).

Для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір.

2.10. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки.

2.11. Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.12. Умови прийому до аспірантури Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського визначаються окремим додатком до Правил прийому до Університету.

2.13 Вступ для здобуття ступеня доктора наук регулюється окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.