Освітні програми

Перелік освітніх програм підготовки докторів філософії

Код і назва спеціальності Назва освітньої програми / Переклад англійською мовою Факультет/інститут Структурний підрозділ

032 Історія та археологія

Історія / History ФСП Кафедра історії

033 Філософія

Філософія / Philosophy ФСП Кафедра філософії

035 Філологія

Філологія / Philology ФЛ Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
Філологія / Philology ФЛ Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Філологія / Philology ФЛ Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

051 Економіка

Економіка / Economics ФММ Кафедра економіки і підприємництва
ФММ Кафедра економічної кібернетики
ФММ Кафедра міжнародної економіки

053 Психологія

Психологія / Psychology ФСП Кафедра психології і педагогіки

054 Соціологія

Соціологія / Sociology ФСП Кафедра соціології

061 Журналістика

Соціальні комунікації, журналістика / Social Communications, Journalism ВПІ Кафедра видавничої справи та редагування

073 Менеджмент

Менеджмент / Management ФММ Кафедра менеджменту підприємств

075 Маркетинг

Маркетинг / Marketing ФММ Кафедра промислового маркетингу

081 Право

Право / Law ФСП Кафедра інтелектуальної власності та приватного права
ФСП Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

091 Біологія

Прикладна біологія / Applied Biology ФБМІ Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
ФБТ Кафедра промислової біотехнології
ФБТ Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

101 Екологія

Екологія / Ecology ІХФ Кафедра екології та технології рослинних полімерів

104 Фізика та астрономія

Фізика / Physics ФМФ Кафедра загальної фізики
ФМФ Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика / Applied Physics НН ФТІ Кафедра прикладної фізики

111 Математика

Математика / Mathematics ФМФ Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

113 Прикладна математика

Прикладна математика / Applied Mathematics ФПМ Кафедра прикладної математики
НН ФТІ Кафедра математичних методів захисту інформації
НН ФТІ Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення / Software Engineering ФПМ Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ Кафедра інформатики та програмної інженерії
ФІОТ Кафедра обчислювальної техніки
ТЕФ Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки / Computer Science ТЕФ Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
НН ІПСА Кафедра математичних методів системного аналізу
НН ІПСА Кафедра системного проектування
ФМФ Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
ФБМІ Кафедра біомедичної кібернетики

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія / Computer Engineering ФІОТ Кафедра обчислювальної техніки
ФПМ Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

124 Системний аналіз

Системний аналіз / System Analysis НН ІПСА Кафедра математичних методів системного аналізу

125 Кібербезпека

Кібербезпека / Cyber Security НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології / Information Systems and Technologies ФІОТ Кафедра інформаційних систем та технологій

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка / Applied Mechanics НН ММІ Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
НН ІМЗ Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні
НН ММІ Кафедра конструювання машин
НН ММІ Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
ІХФ Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
НН ІМЗ Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
НН ММІ Кафедра технології виробництва літальних апаратів
НН ММІ Кафедра технології машинобудування
НН ІМЗ Кафедра зварювального виробництва
ФМФ Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство / Materials Science НН ІМЗ Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
НН ІМЗ Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування / Industrial Machinery Engineering ВПІ Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
ІХФ Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
ІХФ Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
ФБТ Кафедра біотехніки та інженерії

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційна та ракетно-космічна техніка / Aviation and Aerospace Technologies НН ІАТ Кафедра авіа- та ракетобудування
НН ІАТ Кафедра космічної інженерії

136 Металургія

Металургія / Metallurgy НН ІМЗ Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
НН ІМЗ Кафедра ливарного виробництва

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Electric Power Engineering, Electrotechnics and Electromechanics ФЕА Кафедра автоматизації енергосистем
ФЕА Кафедра електромеханіки
ФЕА Кафедра електричних мереж та систем
ФЕА Кафедра відновлюваних джерел енергії
ФЕА Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
НН ІЕЕ Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
ФЕА Кафедра теоретичної електротехніки
НН ІЕЕ Кафедра електропостачання

142 Енергетичне машинобудування

Енергетичне машинобудування / Power Machinery ТЕФ Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

143 Атомна енергетика

Енергетичне машинобудування / Power Machinery ТЕФ Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика / Thermal Power Engineering ТЕФ Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
НН ІЕЕ Кафедра теплотехніки та енергозбереження
ТЕФ Кафедра теплоенергетики

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Automation and Computer Integrated Technologies ІХФ Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
ТЕФ Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
ПБФ Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
ПБФ Кафедра виробництва приладів
ПБФ Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Metrology and Information-Measuring Technology ПБФ Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
ПБФ Кафедра виробництва приладів
ПБФ Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
ПБФ Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка / Micro- and Nanosystem Engineering ФЕЛ Кафедра електронної інженерії ФЕЛ
Мікро- та наноелектроніка / Micro- and Nanoelectronics ФЕЛ Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія / Chemical Technologies and Engineering ХТФ Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
ХТФ Кафедра технології електрохімічних виробництв
ІХФ Кафедра екології та технології рослинних полімерів
ХТФ Кафедра фізичної хімії ХТФ
ХТФ Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
ХТФ Кафедра хімічної технології кераміки та скла
ХТФ Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології / Biotechnologies ФБТ Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
ФБТ Кафедра промислової біотехнології

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія / Biomedical Engineering ФБМІ Кафедра біомедичної інженерії
ФБМІ Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

171 Електроніка

Електроніка / Electronics ФЕЛ Кафедра електронних пристроїв та систем
ФЕЛ Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка / Telecommunications and Radio Engineering НН ІТС Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
НН ІТС Кафедра телекомунікацій
РТФ Кафедра прикладної радіоелектроніки
РТФ Кафедра радіоінженерії
ФЕЛ Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
РТФ Кафедра радіотехнічних систем

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами та комплексами / Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering НН ІАТ Кафедра систем керування літальними апаратами

184 Гірництво

Геоінженерія / Geoengineering НН ІЕЕ Кафедра геоінженерії

186 Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія / Publishing and Printing НН ВПІ Кафедра технології поліграфічного виробництва
НН ВПІ Кафедра репрографії

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія / Physical Therapy, Ergotherapy ФБМІ Кафедра біобезпеки і здоров’я людини

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування / Public Administration and Governance ФСП Кафедра теорії та практики управління