Зарахування 2023

Шановні аспіранти 2023 року зарахування!

Щиро вітаємо Вас із вступом до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського!

 1. Термін підготовки в аспірантурі:
 2. за  очною (денною) формою навчання – з 01.10.2023 року по 30.09.2027 року
 3. за  очною (вечірньою) формою навчання – з 01.10.2023 року по 30.09.2027 року
 4. за заочною формою навчання – з 01.10.2023 року по 30.09.2027 року

Ваша підготовка в аспірантурі відбуватиметься відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

 • Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи аспіранта:

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, який складається з двох складових: освітньої та наукової.

Для оформлення індивідуального навчального плану необхідно ознайомитись на факультеті:

– про повний перелік дисциплін у відповідності до навчального плану освітньої програми підготовки доктора філософії;

–  про проведення процедури обрання аспірантами дисциплін вільного вибору;

– про проходження педагогічної практики аспірантами в установленому порядку відповідно до навчального плану освітньої програми підготовки здобувача ступеня доктора філософії та Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою підготовки в аспірантурі університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

 • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях (не менше 1 публікації відповідного рівня щороку), оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до 30.09.2027 року.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується з науковим керівником та затверджується Вченою радою факультету/інституту протягом 2х місяців з дня зарахування, але не пізніше 30.11.2023 року.

Вимоги до публікацій по темі дисертації для допуску до захисту на здобуття ступеня доктора філософії визначені пп. 8,9 постанови КМУ №44 від 12.01.2022 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та /або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити  дисертацію.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником.

Індивідуальний план роботи аспіранта, звітування.

      Аспіранти працюють за індивідуальним планом роботи. Індивідуальний план роботи аспіранта (ІПРА) оформлюється у 3-х примірниках:

1 та 2- робочі,

3- контрольний (на цьому примірнику плану стоїть печатка у верхньому правому кутку). Всі три примірника заповнюються однаково.

Після заповнення планів:

 • за 1 робочим примірником Ви працюєте,
 • 2 примірник зберігається на кафедрі;

КОНТРОЛЬНИЙ – зберігається у відділі аспірантури та докторантури (ВАД).

      Термін повернення контрольного примірника ІПРА до відділу аспірантури та докторантури – до 30.11. 2023 року.

      Як заповнюється план?

 • всі сторінки плану заповнюєте ручкою.
 • сторінка 2. Обґрунтування теми дисертації (3-4 речення щодо вибору теми: в чому її актуальність, новизна) та назва теми дисертації, яка затверджується Вченою радою факультету/ інституту.

Звертаємо Вашу увагу, що засідання Вчених рад факультетів/інститутів відбуваються один раз на місяць.

 • на сторінці 3 заповнюєте навчальний план підготовки на 1 рік. Перелік дисциплін освітньої складової Вашої підготовки внесений до робочого навчального плану, з яким можна ознайомитись на факультеті/інституті.
 • 4 сторінка – заповнюється на 2 році підготовки.

Звертаємо Вашу увагу: у вищезгаданому Переліку дисциплін є дисципліни вільного вибору (т.з. вибіркові).

 • 5 сторінка: Індивідуальний план наукової роботи на 4 роки складається за погодженням з науковим керівником та затверджується на засіданні Вченої ради факультету/інституту. У верхній частині поряд з підписом голови Вченої ради ставиться печатка факультету/інституту.

При формуванні Вашого плану наукової роботи необхідно з початку 1 курсу враховувати всі вимоги відповідно до Порядку проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктор філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, з яким можна ознайомитись за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1622

Відповідно до чинного законодавства підготовка в аспірантурі завершується отриманням диплому доктора філософії.

 • сторінка 6: Індивідуальний план наукової роботи на 2023/2024 навчальний рік складається за погодженням з науковим керівником.

Отже, звертаємо Вашу увагу, до 30.11.2023 року Вам необхідно:

 1. до 30.11.2023 визначити та затвердити на засіданні вченої ради інституту/факультету тему дисертації та план наукової роботи на 4 роки;
 2. заповнити у трьох примірниках індивідуальний план роботи аспіранта (з 01 по 06 сторінки);

Контрольний примірник плану (з печаткою) подати до відділу аспірантури та докторантури не пізніше 05.12.2023.

Звітування аспірантів

      Аспірант звітує про свою роботу двічі на рік:

– з 01.02 по 28.02 доповідає про хід виконання індивідуального плану на засіданні кафедри;

– восени (з 01.09 по 30.09) – звітує про виконання індивідуального плану роботи на засіданні кафедри (вченої ради факультету/інституту) .

      Отже, у лютому та у вересні щорічно КОНТРОЛЬНИЙ примірник ІПРА передається відділом аспірантури та докторантури на кафедру (факультет/інститут), аспірант звітує, вносить відмітки про виконання запланованої наукової роботи та повертає до відділу аспірантури план відповідно до 01 березня та до 30 вересня.

Особи, які не звітували вчасно про виконання індивідуального плану роботи аспіранта, рішенням Вченої ради факультету/інституту відраховуються за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин.

Стипендія

Розмір академічної стипендії аспіранта – 7264 грн. на місяць та призначається на підставі наказу про зарахування на очну (денну) форму навчання за рахунок бюджетного фінансування з 01.10.2023 р. по 30.09.2027 р.

Алгоритм зміни / оформлення банківської картки для отримання стипендії:

 • Для зміни / оформлення стипендіальної картки потрібно:

https://t.me/dnvr_31/3740 (дана інформація, КРІМ РОЗПОДІЛУ по банкам, поширюється і для аспірантів)

 • Після оформлення картки заповнити заяву (https://drive.google.com/file/d/1plCGbEjcgd7BKmIZQ1zCXuuvNNEULaQA/view) та надіслати заяву підписану КЕП (ЕЦП) та копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку на електронну адресу natalyachernik@ukr.net до бухгалтерії КПІ або занести особисто до кімнати 207/4 1 корпусу.

У разі, коли закінчився термін дії картки (подовжується термін картки і рахунок не змінюється) – заява не потрібна.

    Бухгалтер аспірантів – Чернік Наталія Іванівна

☎ Номер телефону бухгалтерії: 044 204 90 62

Відповідно до чинного законодавства аспірант денної форми навчання має право на трудову діяльність у позанавчальний час (але не більше ніж на 0,5 ставки).

Щодо трудової книжки:

До Вашої трудової книжки можна внести запис про зарахування до аспірантури на денну форму навчання (за Вашим бажанням)

Після внесення запису про зарахування до аспірантури Ви повертаєте трудову книжку до відділу кадрів за Вашим місцем роботи.

Звільнятись не обов’язково!

Аспірантам заочної форми підготовки для виконання освітньо-наукової програми та навчального плану будуть проводитись 1 установча та 2 лекційно-залікові сесії загальним терміном 30 календарних днів на рік. Виклик на сесію можна отримати напередодні у відділі аспірантури та докторантури.

      Аспірантам заочної форми підготовки за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати.

      Канікули у аспірантів всіх форм підготовки – щороку, з 1 липня по 31серпня.

Відрахування з аспірантури

Аспіранти, які пропустили заняття, повинні надати до ВАД документи, що підтверджують їх відсутність з поважних причин.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою факультету/інституту рішення про відрахування аспіранта.

Підставою для відрахування з аспірантури за власним бажанням є заява аспіранта, узгоджена з науковим керівником, зав. кафедри та  директором інституту/деканом факультету.

 • Різне

Для оформлення перепустки, яка є посвідченням аспіранта, необхідно звернутись в бюро перепусток (кім.197 у корп.№1, вхід за Великою фізичною аудиторією). При собі мати документ, що засвідчує особу.

Поселення в гуртожиток

Особам, які потребують гуртожиток, необхідно в кім.11 гуртожитку №3  оформити документи відповідно встановленого порядку.

Супроводження наукової діяльності в університеті здійснює науково-дослідна частина (НДЧ), а інноваційної – відділ науково-інноваційного супроводу освітнього процесу.
Відомості про наукову діяльність університету, новини та іншу корисну інформацію можна знайти на сайті НДЧ: science.kpi.ua
Також новини науки з’являються в телеграм-каналі НДЧ https://t.me/kpi_science
Якщо в рамках Вашої наукової роботи створено об’єкт права інтелектуальної власності, для отримання охорони Ви повинні повідомити відділ науково-інноваційного супроводу освітнього процесу, заповнивши гугл-форму за посиланням https://forms.gle/WB5jWdnnaRtckAk88
З метою впровадження розробок та пошуку покупців, інформацію про розробку доцільно розмістити на електронному ресурсі https://io.kpi.ua/, звернувшись до відділу науково-інноваційного супроводу освітнього процесу. (ttransferkpi@gmail.com, 044-204-81-18).
Якщо наукова робота містить елементи стартап-проєкту, відділ науково-інноваційного супроводу освітнього процесу, надає супровід виведення на фестивалі інноваційних проєктів, зокрема Sikorsky Challenge.

      Інформація про можливу Вашу участь у міжнародних програмах, проектах читайте на сайті www.ipd.kpi.ua,

Інформаційну підтримку в питаннях академічного обміну здобувачів вищої освіти здійснює відділ академічної мобільності https://mobilnist.kpi.ua/

З профспілкових питань (оргнаізаційно-правові, соціально-побутові, оздоровчі, спортивні, культурні тощо) звертатися на сайт www.profkom.kpi.ua Профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського або за тел. 204-91-90, головний корпус, кім. 267-1, або безпосередньо до голови профбюро вашого факультету/ННІ (https://profkom.kpi.ua/golovi-profbyuro-2019-2024-rr/).

      З МЕТОЇ ЕФЕКТИВНОЇ І ПЛІДНОЇ НАШОЇ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ РОБОТИ ВСІХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ.

ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ:

З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ з 9.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00

тел. (044) 204-93-49

Прохання звертатися в приймальні години!