Порядок підготовки в аспірантурі

Шановні аспіранти 2021 року зарахування!

Щиро вітаємо Вас із вступом до аспірантури університету, бажаємо  здоров’я, успіхів в навчанні, дослідницькій роботі та особистому житті!

 

 Термін підготовки в аспірантурі:

 • за очною (денною) формою навчання – з 01.10.2021 року по 30.09.2025 року
 • за очною (вечірньою) формою навчання – з 01.10.2021 року по 30.09.2025 року
 • за заочною формою навчання – з 01.10.2021 року по 30.09.2025 року

 

Ваша підготовка в аспірантурі відбуватиметься у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181)

 

 1. Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи аспіранта:

 

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, який складається з двох складових:освітньої та наукової.

Для оформлення індивідуального навчального плану необхідно ознайомитись на факультеті:

– про повний перелік дисциплін у відповідності до навчального плану освітньої програми підготовки доктора філософії;

–  проведення процедури обрання аспірантами дисциплін вільного вибору;

– про проходження педагогічної практики аспірантами в установленому порядку відповідно до навчального плану освітньої програми підготовки здобувача ступеня доктора філософії та Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою підготовки в аспірантурі університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

 

 • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях (не менше 1 публікації певного рівня щороку), оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до 30.09.2025 року.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується з науковим керівником та затверджується Вченою радою факультету/інституту протягом 2х місяців з дня зарахування, але не пізніше 30.11.2021 року.

 

 

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та /або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити  дисертацію.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником.

 

Індивідуальний план роботи аспіранта, звітування.

 

Аспіранти працюють за індивідуальним планом роботи. Індивідуальний план роботи аспіранта (ІПРА) оформлюється у 3-х примірниках:

1 та 2- робочі, 3- контрольний (на цьому примірнику плану стоїть печатка у верхньому правому кутку). Всі три примірника заповнюються однаково.

Після заповнення планів:

 • за 1 робочим примірником Ви працюєте,
 • 2 примірник зберігається на кафедрі;

КОНТРОЛЬНИЙ – зберігається у відділі аспірантури та докторантури (ВАД).

Термін повернення контрольного примірника ІПРА до відділу аспірантури та докторантури – до 30.11. 2021 року.

      Як заповнюється план?

 • всі сторінки плану заповнюєте ручкою.
 • сторінка 2. Обґрунтування теми дисертації (3-4 речення щодо вибору теми: в чому її актуальність, новизна) та назва теми дисертації, яка затверджується Вченою радою факультету/ інституту.

Звертаємо Вашу увагу, що засідання Вчених рад факультетів/інститутів відбуваються один раз на місяць.

 • на сторінці 3 заповнюєте навчальний план підготовки на 1 рік. Перелік дисциплін освітньої складової Вашої підготовки внесений до робочого навчального плану, з яким можна ознайомитись на факультеті/інституті.
 • 4 сторінка – заповнюється на 2 році підготовки.

Звертаємо Вашу увагу: у вищезгаданому Переліку дисциплін є дисципліни вільного вибору (т.з. вибіркові).

 • 5 сторінка: Індивідуальний план наукової роботи на 4 роки складається за погодженням з науковим керівником та затверджується на засіданні Вченої ради факультету/інституту. У верхній частині поряд з підписом голови Вченої ради ставиться печатка факультету/інституту.

При формуванні Вашого плану наукової роботи необхідно з початку 1 курсу враховувати всі вимоги відповідно до Порядку проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктор філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, з яким можна ознайомитись за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1136.

Відповідно чинного законодавства підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

 • сторінка 6: Індивідуальний план наукової роботи на 2021/2022 навчальний рік складається за погодженням з науковим керівником.

 

Звітування аспірантів

аспірант звітує про свою роботу двічі на рік:

– з 01.02 по 28.02 доповідає про хід виконання індивідуального плану на засіданні кафедри;

– восени (з 01.09 по 30.09) – звітує про виконання індивідуального плану роботи на засіданні кафедри (вченої ради факультету/інституту) .

Отже, у лютому та у вересні щорічно КОНТРОЛЬНИЙ примірник ІПРА передається відділом аспірантури та докторантури на кафедру (факультет/інститут), аспірант звітує, заповнює відмітки про виконання запланованої наукової роботи та повертає до відділу аспірантури план відповідно до 01 березня та до 30 вересня.

Особи, які не звітували вчасно про виконання індивідуального плану роботи аспіранта, рішенням Вченої ради факультету/інституту відраховуються за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин.

 

Стипендія

 

Розмір академічної стипендії аспіранта – 6705 грн. на місяць та призначається з 01 жовтня 2021 року.

Для призначення стипендії до відділу аспірантури та докторантури подаються ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку (можна надіслати електронною поштою) та трудова книжка для внесення запису про зарахування до аспірантури на денну форму навчання.

Відповідно до чинного законодавства аспірант денної форми навчання має право на працевлаштування у позанавчальний час (але не більше ніж на 0,5 ставки).

Після внесення запису про зарахування до аспірантури Ви повертаєте трудову книжку до відділу кадрів за Вашим місцем роботи.

Аспірантам 2021 року зарахування, які працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського, прохання повідомити про це відділ аспірантури та докторантури і трудову книжку подавати не треба. Відділ аспірантури та докторантури внесе запис у Вашу трудову книжку про зарахування до аспірантури на денну форму навчання.

Звільнятись не обов’язково!

Аспіранти, які не працювали до вступу до аспірантури, подають тільки ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку та пишуть заяву Зразок заяви.

Університет працює по стипендіальному проекту з банками «Приват» (корпус № 1, ліве крило), «Альфа» (пр-т Перемоги, 20), «Креді Агріколь» (пр-т Перемоги, 29), «Ощадбанк» (вул. Янгеля, 4), «Укргазбанк» (вул. Борщагівська,119).

Стипендія нараховується після 20 числа щомісяця на Ваш рахунок в одному з вищезазначених банків.

Бухгалтер аспірантури, Наталія Іванівна, працює у кім.207/4 – 1 корпусу, телефон 204-90-62. Після відкриття рахунку в одному з вищезазначених банків аспірантам денної бюджетної форми навчання необхідно підключитись під стипендіальний проект.

Подати бухгалтеру всі необхідні документи для нарахування стипендії необхідно в дистанційному режимі: зразок заяви Заява для бухгалтерії, електронна адреса бухгалтера, а також інформація щодо оформлення банківських карток та підключення їх до стипендіальних проектів  Завантажити

 

Аспірантам заочної форми підготовки для виконання освітньо-наукової програми та навчального плану будуть проводитись 1 установча та 2 лекційно-залікові сесії загальним терміном 30 календарних днів на рік. Виклик на сесію можна отримати напередодні у відділі аспірантури та докторантури.

Аспірантам заочної форми підготовки за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати.

 

Канікули у аспірантів всіх форм підготовки – щороку, з 1 липня по 31серпня.

 

Відрахування з аспірантури

 

Аспіранти, які пропустили заняття, повинні надати до ВАД документи, що підтверджують їх відсутність з поважних причин.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою факультету/інституту рішення про відрахування аспіранта.

Підставою для відрахування з аспірантури за власним бажанням є заява аспіранта, узгоджена з науковим керівником, зав. кафедри та  директором інституту/деканом факультету.

 

 1. Різне

 

Для оформлення перепустки, яка є посвідченням аспіранта, необхідно звернутись в бюро перепусток (приміщення ПриватБанку у корп.№1). При собі мати документ, що засвідчує особу.

 

Листи для відвідування аспірантами бібліотек міста, України готує відділ аспірантури та докторантури після Вашого попереднього замовлення електронною поштою.

 

Супроводження наукової діяльності в університеті здійснює науково-дослідна частина (НДЧ).
Відомості про наукову діяльність університету, новини та іншу корисну інформацію можна знайти на сайті НДЧ: science.kpi.ua
Також новини науки з’являються в телеграм-каналі НДЧ https://t.me/kpi_science

      Інформація про можливу Вашу участь у міжнародних програмах, проектах читайте на сайті www.ipd.kpi.ua,

Інформаційну підтримку в питаннях академічного обміну здобувачів вищої освіти здійснює відділ академічної мобільності https://mobilnist.kpi.ua/

 

З усіх профспілкових питань звертатися на сайт www.studprofkom.kpi.ua профспілкового комітету або за тел. 204-83-86, 067-5075286.

 

 

З МЕТОЇ ЕФЕКТИВНОЇ І ПЛІДНОЇ НАШОЇ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ РОБОТИ ВСІХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ.

ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ:

З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ з 9.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00

тел. (044) 204-93-49

Прохання звертатися в приймальні