Порядок підготовки в аспірантурі

Шановні аспіранти 2016 року зарахування!

Щиро вітаємо Вас із вступом до аспірантури університету, бажаємо успіхів в навчанні, дослідницькій роботі та особистому житті!

 1. Термін підготовки в аспірантурі:
 • за очною (денною) формою навчання – з 01.10.2016 року по 30.09.2020 року
 • за очною (вечірньою) формою навчання – з 01.10.2016 року по 30.09.2020 року
 • за заочною формою навчання – з 01.10.2016 року по 30.09.2020 року

 

Ваша підготовка в аспірантурі відбуватиметься у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р., №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

 

 1. Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи аспіранта:

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, який складається з двох складових:

 • Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

 

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у встановленому порядку.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

 

 • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях, оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до 30.11.2020 року.

Індивідуальний план наукової роботи, який  погоджується з науковим керівником та затверджується Вченою радою факультету/інституту протягом 2х місяців з дня зарахування, але не пізніше 30.11.2016 року.

 

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та /або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити  дисертацію.

Стан готовності дисертації аспіранта  до захисту визначається науковим керівником.

 

 

 1. Індивідуальний план роботи аспіранта, атестація.

 

Аспіранти працюють за індивідуальним планом роботи. Індивідуальний план роботи аспіранта оформлюється у 2-х примірниках: 1- робочий, 2- контрольний ( на цьому примірнику плану стоїть печатка у верхньому правому кутку). Після заповнення планів:

– за робочим примірником Ви працюєте,

КОНТРОЛЬНИЙ- зберігається у відділі аспірантури та докторантури (ВАД).

Термін повернення контрольного примірника плану до відділу аспірантури та докторантури (ВАД) – до 30.11. 2016 року.

         Як заповнюється план?

 • на титульній сторінці розбірливо заповнюєте всі позиції синьою ручкою.
 • стор.2. Обґрунтування теми дисертації (3-4 речення щодо вибору теми: в чому її актуальність, новизна) та назва теми дисертації, яка затверджується Вченою радою факультету/ інституту

Звертаємо Вашу увагу, що засідання Вчених рад факультетів/інститутів відбуваються один раз на місяць

 • на сторінці 3: заповнюєте навчальний план підготовки на 1 рік;
 • сторінка 4 – навчальний план підготовки на 2 рік: не заповнюється;
 • сторінка 5: Індивідуальний план наукової роботи на 4 роки складається за погодженням з науковим керівником та затверджується на засіданні Вченої ради факультету/інституту

Звертаємо Вашу увагу, що засідання Вчених рад факультетів/інститутів відбуваються один раз на місяць

 • сторінка 6: заповнюється зміст запланованої наукової роботи на 2016/17 навчальний рік, за погодженням з науковим керівником

 

Атестація (звітування) аспірантів

аспірант звітує про свою роботу двічі на рік:

– з 01.02 по 28.02 доповідає про хід виконання індивідуального плану на засіданні кафедри;

– восени (з 01.09 по 25.09) – звітує про виконання плану роботи за рік на засіданні кафедри (Вченої ради факультету, інституту).

Таким чином, у лютому та у серпні щорічно КОНТРОЛЬНИЙ примірник плану передається ВАДом на кафедру (факультет, інститут), Ви звітуєте на засіданні кафедри, заповнюєте відмітки про виконання запланованої наукової роботи повертаєте до відділу аспірантури план відповідно до 01 березня та до 25 вересня щорічно.

Особам, що не звітували вчасно про виконання плану і не повернули контрольний примірник плану до 01 березня та до 25 вересня до ВАД виплата стипендії припиняється до вирішення питання подальшого навчання в аспірантурі.

 

 Стипендія

          Розмір стипендії становить 4018 грн. на місяць; призначається з наступного дня після звільнення за попереднім місцем роботи.

Для призначення стипендії до ВАД подаються: трудова книжка, ксерокопія про присвоєння ідентифікаційного коду. Аспіранти, які не працювали до вступу до аспірантури, подають тільки ксерокопію про присвоєння ідентифікаційного коду та пишуть заяву за зразком ВАД.

Університет працює по стипендіальному проекту з банками «Приват» (корпус № 1, ліве крило), «Альфа» (пр-т Перемоги, 20), «Креді Агріколь» ( пр-т Перемоги, 29), «Ощадбанк» (вул. Янгеля, 4). Стипендія нараховується 22-28 числа щомісяця на Ваш рахунок в одному з цих банків у вказаних філіях.

Бухгалтер аспірантури, Наталія Іванівна, працює у кім.110 – 1 корпусу, телефон 204-90-62. Після відкриття рахунку в одному з названих банків аспірантам денної бюджетної форми навчання необхідно підійти до Наталії Іванівни  і написати заяву на перерахування стипендії.

Аспірантам заочної форми підготовки для виконання освітньо-наукової програми та навчального плану будуть найближчим часом організовані 3 сесії загальним терміном 30 календарних днів на рік.

Аспірантам заочної форми підготовки за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати.

Канікули у аспірантів – щороку, з 1 липня по 31серпня.

Аспіранти, що проходять підготовку за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, отримують Договір підготовки  і оплачують його у визначені Договором терміни.

 

Відрахування з аспірантури

Аспіранти, які пропустили заняття, повинні надати до ВАД документи, що підтверджують їх відсутність.

 

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою факультету/інституту рішення про відрахування аспіранта.

 

Питання про відрахування з аспірантури з будь-яких причин розглядається  Вченою радою факультету (інституту). Підставою для розгляду є заява аспіранта, узгоджена з науковим керівником, пояснювальна щодо причин переривання навчання. Вчена рада факультету (інституту) ухвалює рішення про відрахування аспіранта.

 

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

 1. Різне

 

Листи для відвідування аспірантами бібліотек міста, України готує відділ аспірантури та докторантури після Вашого особистого звернення.

 

Аспірантам денної форми, що мають дітей віком до 14 років подати до ВАДу ксерокопії свідоцтв про народження дитини для отримання через профспілку новорічних подарунків.

 

Інформація про можливу Вашу участь у міжнародних програмах і проектах читайте на сайті www.ipd.kpi.ua.

 

З усіх профспілкових питань звертатися на сайт www.studprofkom.kpi.ua профспілкового комітету або за тел. 204-83-86, 067-5075286.

 

Інформація військово-мобілізаційного відділу:

Громадянам чоловічої статі, які зараховані до аспірантури, обов’язково необхідно стати на облік до військово-мобілізаційного відділу (корп.31 кім.1-01, т. 204-95-69) з метою надання відстрочки від призову на строкову військову службу.

При собі мати паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво.

 

З МЕТОЇ ЕФЕКТИВНОЇ І ПЛІДНОЇ НАШОЇ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА

ПРИЙМАЛЬНІ ГОДИНИ РОБОТИ ВСІХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ:

З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ з 9.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00

Прохання звертатися виключно в приймальні години!